Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Geldingsbereik en verdrag

1.1 Ben & Jerry's NL, Nassaukade 5, 3071 JL Rotterdam, hierna ("aanbieder") exploiteert onder andere het online bestelplatform shop.benjerry.nl voor de levering van lifestyle-producten (hierna "goederen" genoemd) en andere domeinen als toepassingen voor mobiele apparaten (hier gezamenlijk "platform" of "platforms" genoemd).

1.2 De volgende algemene voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op het gebruik van de platforms die door de aanbieder door de eindklant worden aangeboden en de contractuele relaties die daarin worden aangegaan. Afwijkende, conflicterende of aanvullende algemene voorwaarden van de eindklant worden geen onderdeel van het contract.

1.3 Alleen natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en rechtspersonen, zoals bedrijven kunnen de platforms gebruiken.

1.4 De eindklant kan zich gratis registreren voor een bestelling en het gebruik van verdere diensten op het platform van de aanbieder. De eindklant is verplicht om de informatie die nodig is voor de correcte uitvoering van de bestelling, zoals afleveradres, betaalgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, naar waarheid, zorgvuldig en volledig te verstrekken. Verkeerde voorstelling van zaken kan aanleiding geven tot burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid. De aanbieder is niet aansprakelijk voor bestellingen die niet kunnen worden afgeleverd vanwege valse of ontbrekende informatie van de eindklant. De eindklant garandeert dat de informatie, gegevens en mogelijke wijzigingen hierin actueel en correct zijn op het moment van elke bestelling. De eindklant is aansprakelijk voor alle, zelfs beledigende, bestellingen die met zijn registratie zijn gedaan, als hij daarvoor verantwoordelijk is.

1.5 De ​​aanbieder is gerechtigd om derden te gebruiken om zijn diensten te leveren (bijvoorbeeld logistieke dienstverleners). Daarbij zal de aanbieder ervoor zorgen dat de verplichtingen die op hem rusten ook door de derde worden nageleefd.

2. Bestelproces en afsluiting van een contract

2.1 Alle aanbiedingen van diensten op het platform zijn slechts niet-bindende verzoeken voor het indienen van aanbiedingen door de eindklant. Alleen wanneer de bestelling door de eindklant wordt geplaatst (door op de knop "Bevestig betaling" te drukken) zal de eindklant ingaan met betrekking tot elk winkelwagentje dat deel uitmaakt van de bestelling bindend aanbod om een ​​koopovereenkomst te sluiten voor de goederen in het betreffende winkelwagentje.

2.2 Alleen de prijzen van de goederen vermeld op het platform zijn van toepassing. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW. In elk geval is de prijs van toepassing op het moment van de bestelling.

2.3 Voor een bestelling moeten de gewenste producten eerst worden toegevoegd aan de winkelwagen door te klikken op "Voeg toe aan winkelwagen". In de winkelwagen wordt de eindklant door het bestelproces geleid na het drukken op de knop “Naar de kassa" waarin elke stap wordt uitgelegd en de vereiste informatie (zoals het afleveradres) wordt opgevraagd.

2.4 In een verdere stap wordt de door de eindklant gewenste betaalmethode geselecteerd voor de bestelling op de overzichtspagina. Om invoerfouten tijdens het bestelproces te detecteren en te corrigeren, ziet de eindklant alle bedieningsdetails op deze overzichtspagina voordat hij de bestelling voltooit en kan hij de details van de bestelling controleren en deze in de invoervelden zelf invoeren of met behulp van de knop "Terug" in de internetbrowser de juiste gegevens invullen. Eindklanten moeten - ook in hun eigen belang - waarheidsgetrouwe en volledige informatie verstrekken.

2.5 Het bestelproces is voltooid wanneer de eindklant op de knop "Bevestig betaling" drukt. Aldus wordt de leveringsorder opgegeven en wordt het aanbod om een ​​contract door de eindklant te sluiten, afgeleverd. De aanvaarding van het aanbod om een ​​contract te sluiten door de aanbieder, geschiedt door een orderbevestiging schriftelijk te sturen naar het e-mailadres van de eindklant die in de bestelling is opgegeven, waardoor het contract tussen de aanbieder en de eindklant tot stand komt.

2.6 Alle informatie die door de eindklant tijdens het bestelproces wordt verstrekt, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn.

2.7 Het platform is bedoeld voor eindgebruikers in Nederland en de bestelde goederen zijn niet bedoeld voor wederverkoop. Daarom worden alleen bestellingen in huishoudelijke hoeveelheden geaccepteerd.

3. Betalingen, aantekeningen op verpande artikelen en tegoedbonnen

3.1 De aankoopprijs dient onmiddellijk na voltooiing van het bestelproces te worden betaald (vooraf).

3.2 De eindklant kan kiezen tussen de verschillende betaalmethoden die op de platforms zijn opgegeven. De aanbieder behoudt zich het recht voor om andere betaalmethoden aan te bieden of niet langer betaalmethoden aan te bieden. De betaalmethode wordt bindend gekozen tijdens het bestelproces door de eindklant. Als de eindklant een online betaalmethode kiest, kan de betaling worden verwerkt door een externe betalingsdienstaanbieder die met de aanbieder samenwerkt. Bij deze externe betalingsdienstaanbieder (Makers Unite, GDPR-conform) worden in dit geval de kaartgegevens voor een toekomstige bestelling gedeponeerd en opgeslagen, op voorwaarde dat de eindklant besluit te storten en hiermee akkoord gaat.

3.3 De eindklant is verplicht te zorgen voor voldoende dekking op de betreffende rekening of om betalingen met de creditcard alleen te doen binnen het respectieve toegestane bereik. Niet-geautoriseerde terugbetalingsnota's moeten worden weggelaten.

3.4 De betaling van een waardebon in contanten of een overdracht van een waardebon aan een derde is uitgesloten. De inwisselvoorwaarden van coupons zijn afhankelijk van de bijbehorende acties. Als er geen individuele tegoedbonvoorwaarden zijn ingesteld, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

-Vouchers kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingsacties.
- Het achteraf crediteren van vouchers is niet mogelijk.
- Een uitbetaling van de tegoedbon is niet mogelijk.
- Er kan slechts één tegoedbon per bestelling worden ingewisseld.
- Het juridische proces is uitgesloten.
- Deelname vanaf 18 jaar in Europa.

4. Levering van goederen en herroepingsrecht

4.1 De aanbieder levert alleen in Europa.

4.2 De leverancier levert de door de eindklant bestelde goederen namens hem tot het moment van ontvangst van het door de eindklant opgegeven afleveradres. Voor dit doel is de eindklant aan de leverancier verzendkosten verschuldigd, waarvan het bedrag aan de eindklant wordt getoond voordat het bestelproces is voltooid. De verzendkosten bedragen momenteel minimaal 5,95 Euro. De aanbieder behoudt zich het recht voor om de verzendkosten te wijzigen. De exacte levertijd voor leveringen varieert afhankelijk van de partnerwinkel en bestelgegevens (bijv. bestelhoeveelheid, afstand, tijdstip van de dag, etc.)

5. Factuur

Na de orderbevestiging stuurt de aanbieder de eindklant een automatische factuur per e-mail. Dit zijn de bezorgkosten (momenteel €5,95), evenals de prijs van de bestelde goederen.

6. Intrekking

6.1 Herroepingsrecht
De eindklant, die een consument is in de zin van § 13 BGB, heeft recht op een herroepingsrecht. Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch als zelfstandige zijn.
U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract op te zeggen. De herroepingstermijn eindigt veertien dagen na de dag waarop u of een door u genoemde derde, die geen vervoerder is, de goederen heeft ontvangen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (Ben & Jerry NL, Nassaukade 5, 3071 JL, Rotterdam, e-mail: shop.benjerry.nl@gmail.com, door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail). Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingsperiode.

6.2 Gevolgen van de intrekking
Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de meest gunstige standaardlevering die door ons wordt aangeboden) hebben onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw annulering van dit contract ons heeft bereikt, terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze terugbetalingskosten in rekening gebracht.
We kunnen weigeren om u terug te betalen totdat we de goederen terug hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract aan ons retourneren. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.
U draagt ​​de onmiddellijke kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen.

6.3 Voorbeeldformulier voor opname
(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug.)

Aan Ben & Jerry's NL, Nassaukade 5, 3071 JL Rotterdam, e-mail: shop.benjerry.nl@gmail.com,

Ik / wij (*) herroepen hierbij het door mij / ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende service (*)

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Ordernummer

Naam van de consument (en)

Adres van de consument (en)

Handtekening van de consument (en) (alleen bij kennisgeving op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Tenzij door de partijen anders is overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de volgende contracten:
- Contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument gezaghebbend is of duidelijk is gebaseerd op de persoonlijke behoeften van de consument
- Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden, contracten voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn voor teruggave om redenen van gezondheid of hygiëne, als hun zegel na levering is verwijderd, contracten voor de levering van goederen, als ze vanwege hun aard onlosmakelijk waren gemengd met andere goederen na levering, contracten voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs was overeengekomen op het moment van sluiting van het contract, maar die niet worden geleverd tot 30 dagen na het sluiten van het contract en waarvan de huidige waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de ondernemer geen invloed heeft
- Contracten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegeld pakket, wanneer het zegel na levering is verwijderd.
- Contracten voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften behalve abonnementscontracten.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De aanbieder is aansprakelijk voor schade - om welke juridische reden dan ook - in geval van opzet of grove nalatigheid. In het geval van minder dan grove nalatigheid, is de aanbieder alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid en voor schade als gevolg van de schending van een materiële contractuele verplichting (d.w.z. een verplichting waarvan de uitvoering in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt) naleving die de eindklant regelmatig vertrouwt en kan vertrouwen [hoofdplicht].

7.2 In geval van schending van een hoofdverplichting is de aansprakelijkheid van de aanbieder echter beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.

7.3 De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door nalatigheid van derden of onbeschikbare onderbrekingen van de beschikbaarheid van het platform (bijv. technische problemen van het internet die niet door een partij kunnen worden beïnvloed).

7.4 Het platform bevat ook links naar andere websites. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte inhoud en aanvaardt noch aansprakelijkheid noch garantie voor de juistheid van de gelinkte sites. Ook de gegevensbescherming aan de gelinkte zijden is niet de inhoud van deze AV.

7.5 Voor zover de aansprakelijkheid van de aanbieder is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

7.6 De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet blijven ongewijzigd.

8. Rechten van derden en gebruiksrechten

Als een eindklant inbreuk maakt op de rechten van derden of schade berokkent aan derden bij het gebruik van de diensten van de aanbieder, b.v. Door een bestelling te plaatsen of op een andere manier verbindt hij zich ertoe de aanbieder te vrijwaren voor aanspraken van derden.

9. Contractduur / beëindiging

De aanbieder behoudt zich het recht voor om de bestelling op elk gewenst moment zonder opgaaf van reden te annuleren of te weigeren als er aanwijzingen zijn (bijv. Graporders / misbruik van vouchers / fraude bij creditcardbetalingen).

10. Privacy

De aanbieder verwerkt de via het platform verzamelde gegevens in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, met name de Federal Data Protection Act en de Telemedia Act. Details over het omgaan met deze gegevens zijn beschikbaar op https://www.unilevernotices.com/netherlands/dutch/cookie-notice/notice.html

11. Aanpassing van contractvoorwaarden

11.1 De huidige versie van de AV bij het sluiten van het contract, die kan worden opgeroepen op shop.benjerry.nl en door de eindklant wordt geaccepteerd voordat de bestelling met een muisklik wordt geplaatst, is van toepassing.

11.2 De aanbieder behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, voor zover om goede redenen, met name als gevolg van een wijziging in de juridische situatie of de hoogste rechtsmacht, technische veranderingen of ontwikkelingen, nieuwe organisatorische vereisten van massaverkeer, mazen in de algemene voorwaarden, veranderingen in marktomstandigheden of andere gelijkwaardige redenen en bestraft de eindklant niet onnodig.

11.3 De aanbieder zal wijzigingen in de AV ten minste vier weken vóór de geplande inwerkingtreding van de wijzigingen schriftelijk melden (bijvoorbeeld per e-mail). De kennisgeving van wijziging bevat een verwijzing naar de mogelijkheid en periode van verzet, evenals de betekenis of gevolgen van de weigering van een bezwaar.

11.4 Als de eindklant niet binnen vier weken bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe AV, beginnend met de dag na de kennisgeving van wijziging, wordt de gewijzigde AV geacht te zijn aanvaard door de eindklant. In geval van tijdig bezwaar hebben beide partijen het recht om de contractuele relatie te beëindigen.

12. Geschillenbeslechting

12.1 De aanbieder neemt niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten. De aanbieder is meer geïnteresseerd in het direct oplossen van geschillen met eindklanten. Hiervoor kan de klant zich altijd wenden tot de klantenservice.

12.2 Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1 ODR-VO (EU nr. 524/2013): de Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Slotbepalingen

13.1 Aanvullende overeenkomsten en aanvullingen op het moment van sluiting van het contract bestaan ​​niet. Aanvullende overeenkomsten, wijzigingen of toevoegingen vereisen dat het tekstformulier effectief is. Voor het verwijderen van de vereiste tekstvorm is ook de tekstvorm vereist.

13.2 Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden ongeldig worden of worden, blijft de geldigheid van de overige voorwaarden onaangetast.

13.3 Als de eindklant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, is de bevoegde rechtbank in Rotterdam de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de eindklant en de aanbieder.

Vanaf: september 2019

Liquid error: Could not find asset snippets/shopifyexplorer-cookies-banner.liquid
Nederlands nl